SNeS

Neuropsychiatria

praktická neurológia 2016

ČSNS 2016

 

 Ciele a úlohy Slovenskej neurologickej spoločnosti

Slovenská neurologická spoločnosť (SNeS) je odbornou spoločnosťou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS). Pri svojej činnosti vychádza cieľov SLS a riadi sa jej stanovami.  Cieľom Slovenskej neurologickej spoločnosti je podieľať sa na vzdelávaní lekárov a ostatných zdravotníckych pracovníkov v oblasti neurológie. Podieľa sa na rozširovaní odborných vedomostí a zavádzaní nových poznatkov do klinickej praxe. Jej úlohou je tiež podporovať vedecký výskum v oblasti neurovied.

V rámci Slovenskej neurologickej spoločnosti pracujú viaceré odborné sekcie, ktoré sa zaoberajú špecializovanými oblasťami neurológie.Pri plnené svojich cieľov Slovenská neurologická spoločnosť spolupracuje s Európskou federáciou neurologických spoločností (EFNS) ktorej je kolektívnym členom a inými zahraničnými odbornými spoločnosťami. Obzvlášť úzko spolupracuje s Českou neurologickou spoločnosťou, s ktorou usporadúva spoločné zjazdy, špecializované odborné podujatia a vydáva spoločný časopis Česká a Slovenská neurológia a neurochirurgia.


Členstvo v SNeS

Za člena Slovenskej neurologickej spoločnosti sa môžete prihlásiť cez Slovenskú lekársku spoločnosť. Príslušné tlačivá nájdete na web-stránke: http://www.sls.sk/10.html

Zoznam členov SNeS

Kontakt na vedenie výboru:

Predseda:

Prof. MUDr. Ján Benetin PhD
Neurologická klinika SZU, UNB
Nemocnica Ružinov
Ružinovská 6
826 06  Bratislava II.
Mail: benetin@stonline.sk
Tel.: 02 48234756

 

Podpredseda:

Doc. MUDr. Pavol Sýkora CSc
Klinika detskej neurológie,
Detská fakultná nemocnica
Limbová 1
833 40  Bratislava III.
Mail: sykorap@nextra.sk
Tel.: 02 54792493

 

Vedecký sekretár:

Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová PhD
Neurologická klinika FN
Trieda SNP 1
040 11 Košice
Mail: gdovin@lf.upjs.sk